top of page

 

Megállapodás


A jelen megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) Sísuligánok Sport és Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”) által a www.sisuliganok.com honlapon keresztül közzétett belföldi és külföldi túrák vezetése, sportoktatás, valamint az azokhoz kapcsolódó tanácsadás és szervezési segítségnyújtás igénybevételének feltételeit szabályozza. 

1. Az Egyesület adatai:

Név: Sísuligánok Sport és Szabadidő Egyesület
Levelezési cím: 2000 Szentendre, Fortuna köz 1.
Adószám: 19389251-1-13
Email cím: sisuliganok@gmail.com
Telefonszám: +36 30 527 3042

 

2. A megállapodás célja

Az Egyesület által nyújtott túravezetés és sportoktatás célja, hogy az Egyesület tagjait, pártoló tagjait (a továbbiakban: Résztvevő) megismertesse az utazás, természetjárás, túrázás, supozás, kerékpározás, síelés, mint sportolási lehetőség örömeivel, előnyeivel, különösen ügyelve az adott sportág helyes és biztonságos kivitelezésére, a megfelelő technikai elemek elsajátítására, a sportolási lehetőség szükséges előkészületeinek ismertetésére. A cél, hogy a mozgásos életforma egyre népszerűbb legyen. Az Egyesület továbbá javaslatot tesz, tájékoztatást nyújt a program megvalósításához szükséges egyéb feltételek, mint szálláshely, étkezés, belépőjegyek, bérletek foglalásával, vásárlásával kapcsolatban.

3. A megállapodás leírása

Jelen szerződés alapján a Résztvevő megbízza a Szolgáltatót a szolgáltatás keretében sí-, kerékpár-, és gyalogtúrák vezetésével és ezzel összefüggően a túrákkal és egyéb programokkal kapcsolatos tanácsadással, tájékoztatás nyújtásával, a problémamentes és biztonságos túra lebonyolításához szükséges információk rendelkezésre bocsátásával. A Szolgáltatás nyújtója a megbízást kifejezetten elfogadja.

Felek tudomásul veszik, hogy a Résztvevő kizárólag egy szolgáltatási körön, a túravezetésen belül felszámított díjakat fizeti meg megbízási díjként. Ezen megbízási díj nem tartalmazza a Résztvevő olyan díjigényeit, melyek a szórakozással és pihenéssel kapcsolatos szükségletek kielégítése során felmerült egyéb díjak (pl.: szállás, étkezés, utazási költség, stb). Ezeket a Résztvevő maga intézi közvetlenül, vagy a felmerült igény költségeit saját maga fizeti meg a túra helyszínén, közvetlenül a helyi szolgáltatónak, illetőleg maga gondoskodik ezen körben saját ellátásáról. A Szolgáltató ezen igények kielégítésére javaslatot tesz, tanácsot és tájékoztatást nyújt, segít a szállás és étkezések foglalásánál és az utazással kapcsolatos igények felmérésével telekocsik szervezésénél.

 

4. A megállapodás létrejötte

Szerződés az Egyesület honlapján, azaz a www.sisuliganok.hu weboldalon, illetve annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Jelentkezem” gomb lenyomásával jön létre.

A Résztvevő ezzel kifejezi szerződési nyilatkozatát, azt, hogy a megbízási szerződés tartalmát ismeri, azt megértette, és elfogadta, a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, a rá vonatkozó jogszabályokat betartja, és nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, szerződéskötési képessége nincsen korlátozva. A jelentkezési lapon a látogató által megadott adatok valódiságáért, helytállóságáért és hiánytalanságáért a látogató felel.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a regisztráció beérkezését követően 48 órán belül visszaigazolást küld elektronikus levél formájában. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

6. A részvételi díj teljesítése

A jelentkező a teljes részvételi díjat egy összegben köteles a Szolgáltató részére megfizetni a jelentkezés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül átutalással vagy készpénzben a díjbekérő alapján. 

7. Számlázás

A megbízási díj megfizetéséről, illetve bankszámlára történő utalásról a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, melyet elektronikus levélben juttat el a Résztvevőhöz.

8. Engedményezés

A Résztvevő jogosult a megbízási szerződés szerinti részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a megbízási szerződésben meghatározott, valamint a túrán való részvételhez szükséges feltételeknek. Az engedményezésről a Résztvevő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót tájékoztatni, az engedményezés megtörténtét – így az engedményezés kedvezményezettjének (a továbbiakban: engedményes) beazonosításához szükséges adatokat – hitelt érdemlően igazolni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért, és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

 

9. Lemondás

A Résztvevő a szolgáltatás kezdőnapját (a továbbiakban: indulást) megelőző 60. nap előtti időszakban azonnali hatállyal, indoklás nélkül, díjmentesen elállhat a szerződéstől, az addig befizetett részvételi díjat a Szolgáltató teljes mértékben visszatéríti.

Amennyiben a szolgáltatás kezdőnapját (indulást) megelőző 60 napon belül történik a lemondás, illetve a Résztvevő nem jelenik meg a túrán, a részvételi díj 100%-át köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Ilyenkor a már befizetett részvételi díj semmilyen esetben sem jár vissza.

A Résztvevő a szolgáltatás lemondását tartalmazó jognyilatkozatát kizárólag írásban, a sisuliganok@gmail.com email címre küldve kezdeményezheti.

10. Felmondás

A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a megbízási szerződést, amennyiben a Résztvevő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sérti vagy veszélyezteti a túratársai nyugalmát, érdekeit, testi épségét, illetve a túra lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együtt sportolást jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, és ezen magatartásával a Szolgáltató képviselőjének (a továbbiakban: túravezetőnek/sportoktatónak) figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Ez esetben a Résztvevő a megbízási díjat elveszíti, valamint köteles a Szolgáltatónak a felmondás következtében okozott kárát megtéríteni.

A Szolgáltató nem visel felelősséget az érdekkörén kívül eső valamennyi olyan körülményből eredő kárért, amely a Résztvevőt érheti, így különösen, ha:

  • a túra során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a túravezető/sportoktató instrukcióit, útmutatásait,

  • a jelentkezési lapon szereplő adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve eltitkol,

  • hirtelen és előre nem várható időjárásromlás esetén a túravezető változtat a túra helyszínén, idején vagy egyéb feltételein,

  • a túra indulásakor a találkozó helyén és idején nem, késve, vagy a túrára nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg a Résztvevő

  • a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, utazási korlátozás illetőleg más vis maior miatt lehetetlenül el.

A felek ezen eseteket olyan esetnek tekintik, melyért a Szolgáltató nem felel. A Résztvevő ez utóbbi esetben jogosult elállni a szerződéstől, vagy azt azonnali hatállyal megszüntetni, mellyel semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. Ezen esetet a felek a Szolgáltató felelősségén kívül bekövetkezett szerződés megszűnési esetnek tekintik.

Résztvevő a túra teljes időtartama alatt köteles követni a túravezető/sportoktató utasításait és az általa előírt felszerelést viselni. Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a túravezető/sportoktató utasításainak megszegéséből származik.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az internetes honlapon vagy a tájékoztatóban közzétett programtól indokolt esetben eltérjen. Indokolt esetnek tekinthető a túra résztvevőinek nem megfelelő egészségügyi/erőnléti állapota, vagy a túra körülményeinek (pl. időjárás) megváltozása.

Ha a meghirdetett szolgáltatás minimális résztvevői létszáma nem áll rendelkezésre, akkor ezt a Szolgáltató az indulást megelőzően legkésőbb 15 nappal köteles jelezni a Résztvevő felé. Ebben az esetben a Résztvevő

  • vagy a részvételi díj emelése mellett kérheti ugyanannak a túrának alacsonyabb létszámmal történő elindítását,

  • vagy más programot vehet igénybe a részvételi díjkülönbözet megfizetése mellett,

  • vagy kérheti a befizetett részvételi díj haladéktalan visszafizetését.

A Szolgáltató ezen utolsó esetben a részvételi díj visszafizetésén túl semmilyen kártérítéssel nem tartozik a Túrázó részére.

A Túrázó köteles mindazon körülményeket a Szolgáltató tudomására hozni, amelyek a szerződés tárgyát illetően relevanciával bírnak, így különösen az esetleges egészségügyi követelményeket.

 

11. Fotó, videó hozzájárulás

Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás igénybevételekor a Szolgáltató és/vagy a résztvevők által készített film-, hang-, vagy fényképfelvételt a Szolgáltató a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében egyéb promóciós céljaira felhasználja. Amennyiben nem járul hozzá a róla készült fotók vagy videók nyílvános felhasználásához, úgy azt induláskor jelzi a Szolgáltatónak!

 

12. Szerződésre irányadó jog

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

13. Panaszkezelés

A Résztvevő szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: sisuliganok@gmail.com.

A felek a jelen szerződésből eredő nem várt, de esetleges jogvitájukat elsősorban egyeztetéssel, békés úton kötelesek rendezni. Amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy a felek az adott jogvita rendezésére a Szentendrei Járásbíróság (2000 Szentendre, Dózsa György út 85.) kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.sisuliganok.com/ASZF weboldalon.

bottom of page